Journals

SORTED BY YEAR:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2023

 • Yichen Zhang, Gan He, Xiaofei Liu , J.J. Johannes Hjort, Alexander Kozlov, Yutao He, Shen-jian Zhang, Lei Ma , Jeanette Kotaleski, Yonghong Tian, Sten Grillner, Tiejun Huang, Kai Du*, A GPU-based computational framework that bridges Neuron simulation and Artificial Intelligence, Nature Communications, 14, Article number: 5798 (2023).
 • Wei Fang, Yanqi Chen, Jianhao Ding, Zhaofei Yu, Timothée Masquelier, Ding Chen, Liwei Huang, Huihui Zhou, Guoqi Li*, Yonghong Tian*, SpikingJelly: An open-source machine learning infrastructure platform for spike-based intelligence, Science Advances. Accepted at 2023.8.31
 • Zhongrui Zhao, Long Xu*, Xiaoshuai Zhu, Xinze Zhang, Sixuan Liu, Xin Huang*, Zhixiang Ren, and Yonghong Tian*, A Large-Scale Dataset of Three-Dimensional Solar Magnetic Fields Extrapolated by Nonlinear Force-Free Method, Nature Scientific Data, 10, Article number: 178 (2023).
 • Dianze Li, Jianing Li*, Yonghong Tian*, SODFormer: Streaming Object Detection with Transformer Using Events and Frames, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023 Jul 21.
 • Munan Ning, Donghuan Lu, Yujia Xie, Dongdong Chen, Dong Wei, Yefeng Zheng, Yonghong Tian, Shuicheng Yan, Li Yuan, MADAv2: Advanced Multi-Anchor Based Active Domain Adaptation Segmentation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023 Jul 11.
 • Man Yao, Guangshe Zhao, Hengyu Zhang, Yifan Hu, Lei Deng, Yonghong Tian, Bo Xu, and Guoqi Li, Attention Spiking Neural Networks, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023 Jan 23.
 • Yifan Zhao, Jia Li*, Yu Zhang, Yonghong Tian, From Pose to Part: Weakly-Supervised Pose Evolution for Human Part Segmentation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022 May 6. 1109/TPAMI.2022.3174529
 • Mingbao Lin, Yuxin Zhang, Yuchao Li, Bohong Chen, Fei Chao, Shen Li, Yonghong Tian, Rongrong Ji*, 1xN Pattern for Pruning Convolutional Neural Networks, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022 Jul 30.
 • Zhiyi Tian, Lei Cui*, Chenhan Zhang, Shuaishuai Tan, Shui Yu, and Yonghong Tian, The Role of Class Information in Model Inversion Attacks against Image Deep Learning Classifiers, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 15 Aug, 2023
 • Sizhu Han, Huihui Zhou, Yonghong Tian, Yixuan Ku*, Early top-down control of internal selection induced by retrospective cues in visual working memory: advantage of peripheral over central cues, Progress in Neurobiology, Vol 230, November 2023, 102521.
 • Jie Chen, Zhiwei Nie, Yu Wang, Kai Wang, Fan Xu, Z. Hu, B. Zheng, Z. Wang, Guoli Song, J. Zhang, J. Fu, X. Huang, Z. Wang, Zhixiang Ren, Q. Wang, D. Li, D. Wei, Bin Zhou*, Chao Yang*, Yonghong Tian*, Running ahead of evolution – AI based simulation for predicting future high-risk SARS-CoV-2 variants, Int’l J. High Perf. Comput. Appl. (ACM Gordon Bell Special Prize Finalist for HPC-Based COVID-19 Research), published online July 29, 2023.
 • Yunpeng Zhai, Peixi Peng*, Mengxi Jia, Shiyong Li, Weiqiang Chen, Xuesong Gao, Yonghong Tian*, Population-Based Evolutionary Gaming for Unsupervised Person Re-identification, International Journal of Computer Vision, 131, pages 1–25 (2023).
 • Yifan Zhao, Tong Zhang, Jia Li*, Yonghong Tian, Dual Adaptive Representation Alignment for Cross-Domain Few-Shot Learning, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 03 May 2023. 10.1109/TPAMI.2023.3272697.
 • Liwen Zhu, Peixi Peng*, Zongqing Lu, Yonghong Tian*, MetaVIM: Meta Variationally Intrinsic Motivated Reinforcement Learning for Decentralized Traffic Signal Control, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Jan 4, 2023.
 • Pengchong Qiao, Han Li, Guoli Song, Hu Han, Zhiqiang Gao, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, Xi Li, S. Kevin Zhou, and Jie Chen, Semi-supervised CT lesion segmentation using uncertainty-based data pairing and SwapMix, IEEE Transactions on Medical Imaging, 42(5), May 2023, 1546-1562.
 • Wendong Zheng, Putian Zhao, Gang Chen, Huihui Zhou, Yonghong Tian, A Hybrid Spiking Neurons Embedded LSTM Network for Multivariate Time Series Learning under Concept-drift Environment, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 35(7), July 2022, 6561-6574.
 • Xiao Wang, Xiujun Shu, Shiliang Zhang, Yaowei Wang*, Yonghong Tian, Feng Wu, MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking, IEEE Transactions on Multimedia, May 11 2022
 • Tiejun Huang, Yajing Zheng, Zhaofei Yu*, Rui Chen, Yuan Li, Ruiqin Xiong, Lei Ma, Junwei Zhao, Siwei Dong, Lin Zhu, Jianing Li, Shanshan Jia, Yihua Fu, Boxin Shi, Si Wu, Yonghong Tian, 1000× Faster Camera and Machine Vision with Ordinary Devices, Engineering, Available online 12 April 2022.
 • Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji*, Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 14 Feb 2022, 10.1109/TNNLS.2022.3147269
 • Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji*, Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 07 March 2022, 10.1109/TNNLS.2022.3152732
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Jianing Li, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Ultra-high Temporal Resolution Visual Reconstruction from a Fovea-like Spike Camera via Spiking Neuron Mode IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023 Jan 12, 45(1), 1233 – 1249. 10.1109/TPAMI.2022.3146140
 • Youneng Bao, Fanyang Meng, Chao Li, Siwei Ma, Yonghong Tian, Yongsheng Liang*, Nonlinear Transforms in Learned Image Compression from a Communication Perspective, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, , 33(4), 1922-1936, Apr 2023.
 • Jianing Li, Yihua Fu, Siwei Dong, Zhaofei Yu, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Asynchronous Spatiotemporal Spike Metric for Event Cameras, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 34(4), 1742-1753, Apr 2023, 10.1109/TNNLS.2021.3061122
 • Li Ma, Peixi Peng, Guangyao Chen, Yifan Zhao, Siwei Dong, Yonghong Tian *, Picking Up Quantization Steps for Compressed Image Classification, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 33(4), 1884-1898, Apr 2023.
 • Xijie Xiang, Lin Zhu, Jianing Li, Yixuan Wang, Tiejun Huang*, Yonghong Tian*, Learning Super-Resolution Reconstruction for High Temporal Resolution Spike Stream, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2023, 33(1), 16-29.

2022

 • Tao Wei, Yonghong Tian, Yaowei Wang, Yun Liang, Chang Wen Chen, Optimized separable convolution: Yet another efficient convolution operator, AI Open, Volume 3, 2022, Pages 162-171.
 • Yijie Zhao, Kendrick N. Kay, Yonghong Tian, Yixuan Ku*, Sensory recruitment revisited: Ipsilateral V1 involved in visual working memory, Cerebral Cortex, 32(7), 1 April 2022, 1470–1479. doi: 10.1093/cercor/bhab300.
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Jianing Li, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Ultra-high Temporal Resolution Visual Reconstruction from a Fovea-like Spike Camera via Spiking Neuron Mode IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022 Jan 12. 10.1109/TPAMI.2022.3146140
 • Yifan Zhao, Jia L*, Yu Zhang, Yonghong Tian, From Pose to Part: Weakly-Supervised Pose Evolution for Human Part Segmentation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022 May 6.1109/TPAMI.2022.3174529
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao, Fast Class-wise Updating for Online Hashing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44(5), May 2022, 2453-2467. 1109/TPAMI.2020.3042193
 • Guangyao Chen, Peixi Peng, Xiangqian Wang, Yonghong Tian*, Adversarial Reciprocal Points Learning for Open Set Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 10.1109/TPAMI.2021.3106743.
 • Wendong Zheng, Putian Zhao, Gang Chen*, Huihui Zhou, Yonghong Tian, A Hybrid Spiking Neurons Embedded LSTM Network for Multivariate Time Series Learning under Concept-drift Environment, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, May 22, 2022.
 • Xiao Wang, Xiujun Shu, Shiliang Zhang, Yaowei Wang*, Yonghong Tian, Feng Wu, MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking, IEEE Transactions on Multimedia.
 • Tiejun Huang, Yajing Zheng, Zhaofei Yu*, Rui Chen, Yuan Li, Ruiqin Xiong, Lei Ma, Junwei Zhao, Siwei Dong, Lin Zhu, Jianing Li, Shanshan Jia, Yihua Fu, Boxin Shi, Si Wu, Yonghong Tian, 1000× Faster Camera and Machine Vision with Ordinary Devices, Engineering, Available online 12 April 2022.
 • Jianing Li, Jia Li*, Lin Zhu, Xijie Xiang, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Asynchronous Spatio-Temporal Memory Network for Continuous Event-Based Object Detection, IEEE Transactions on Image Processing, 31, Apr 2022, 2975-2987. 10.1109/TIP.2022.3162962
 • Chong Zhang, Zongxian Li, Jingjing Liu, Peixi Peng, Qixiang Ye, Shijian Lu, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Self-Guided Adaptation: Progressive Representation Alignment for Domain Adaptive Object Detection, IEEE Transactions on Multimedia, 24(5), 2246-2258. 10.1109/TMM.2021.3078141
 • Xijie Xiang, Lin Zhu, Jianing Li, Yixuan Wang, Tiejun Huang*, Yonghong Tian* Learning Super-Resolution Reconstruction for High Temporal Resolution Spike Stream, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
 • Jianing Li, Yihua Fu, Siwei Dong, Zhaofei Yu, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Asynchronous Spatiotemporal Spike Metric for Event Cameras, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 10.1109/TNNLS.2021.3061122
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian, Filter Sketch for Network Pruning, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 1109/TNNLS.2021.3084206
 • Xiao Wang, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang*, Yonghong Tian, Feng Wu*, Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 10.1109/TNNLS.2021.3083933
 • Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji*, Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.
 • Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji*, Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 10.1109/TNNLS.2022.3152732
 • Shanshan Jia, Zhaofei Yu, Arno Onken, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Jian K. Liu*, Neural System Identification with Spike-triggered Non-negative Matrix Factorization, IEEE Transactions on Cybernetics, 2020 Nov 1. DOI: 10.1109/TCYB.2020.3042513
 • Lihui Su, Wenyao Wang, Kaiwen Sheng, Xiaofei Liu, Kai Du, Yonghong Tian* and Lei Ma*, SNAP-Tracker, a model free deep learning tool for animal behavioral tracking, Frontiers in Behavioral Neuroscience, 6:759943. doi: 10.3389/fnbeh.2022.759943 Mar. 4, 2022.
 • Qi Yan*, Yajing Zheng*, Shanshan Jia, Yichen Zhang, Zhaofei Yu*, Feng Chen, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Jian K. Liu*, Revealing Fine Structures of the Retinal Receptive Field by Deep Learning Network, IEEE Transactions on Cybernetics, 52(1), Jan 2022, 39-50. 10.1109/TCYB.2020.2972983
 • 朱林,田永鸿*,仿视网膜传感器视觉重建算法研究综述,中国科学 信息科学
 • 陈光耀,彭佩玺,田永鸿*,紧致化神经网络的鲁棒性分析,中国科学:技术科学

2021

 • Yifan Zhao, Jia Li*, Xiaowu Chen, Yonghong Tian, Part-guided Relational Transformers for Fine-grained Visual Recognition, IEEE Transactions on Image Processing, Dec. 2021, 30, 9470-9481.
 • Yifan Zhao, Jia Li*, Yu Zhang, Yafei Song and Yonghong Tian, Ordinal Multi-task Part Segmentation with Recurrent Prior Generation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 43(5), May 2021: 1636-1648. doi: 10.1109/TPAMI.2019.2953854.
 • Yijie Zhao, Kendrick N. Kay, Yonghong Tian, Yixuan Ku*, Sensory recruitment revisited: Ipsilateral V1 involved in visual working memory, Cerebral Cortex
 • Chong Zhang, Zongxian Li, Jingjing Liu, Peixi Peng, Qixiang Ye, Shijian Lu, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Self-Guided Adaptation: Progressive Representation Alignment for Domain Adaptive Object Detection, IEEE Transactions on Multimedia,1109/TMM.2021.3078141
 • Jianing Li, Yihua Fu, Siwei Dong, Zhaofei Yu, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Asynchronous Spatiotemporal Spike Metric for Event Cameras, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 10.1109/TNNLS.2021.3061122
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian, Filter Sketch for Network Pruning, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 1109/TNNLS.2021.3084206
 • Xiao Wang, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang*, Yonghong Tian, Feng Wu*, Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 10.1109/TNNLS.2021.3083933
 • Xiao Wang, Zhe Chen, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang*, Yonghong Tian, Feng Wu*, Dynamic Attention guided Multi-Trajectory Analysis for Single Object Tracking, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. DOI: 10.1109/TCSVT.2021.3056684
 • Wen Gao, Siwei Ma, Lingyu Duan, Yonghong Tian*, Peiying Xing, Yaowei Wang, Shanshe Wang, Huizhu Jia, Tiejun Huang, Digital Retina: A Way to Make the City Brain More Efficient by Visual Coding, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 10.1109/TCSVT.2021.3104305
 • Shanshan Jia, Zhaofei Yu, Arno Onken, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Jian K. Liu*, Neural System Identification with Spike-triggered Non-negative Matrix Factorization, IEEE Transactions on Cybernetics, 2020 Nov 1. DOI: 10.1109/TCYB.2020.3042513
 • Qi Yan**, Yajing Zheng**, Shanshan Jia, Yichen Zhang, Zhaofei Yu*, Feng Chen, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Jian K. Liu*, Revealing Fine Structures of the Retinal Receptive Field by Deep Learning Network, IEEE Transactions on Cybernetics, 1109/TCYB.2020.2972983
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji*, Qiang Wang, Yuhang Chen, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Jie Chen, Feiyue Huang, Yonghong Tian, MIGO-NAS: Towards Fast and Generalizable Neural Architecture Search, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 43(9), 2021, 2936-2952. 1109/TPAMI.2021.3065138
 • Jia Li*, Jinming Su, Changqun Xia*, Mingcan Ma, and Yonghong Tian, Salient Object Detection with Purificatory Mechanism and Structural Similarity Loss, IEEE Transactions on Image Processing, 30(7), 6855 – 6868.
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Hybrid Coding of Spatiotemporal Spike Data for a Bio-inspired Camera, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 31(7), 2021, 2837-2851.
 • Yi Chang, Luxin Yan*, Bingling Chen, Sheng Zhong, Yonghong Tian, Hyperspectral Image Restoration: Where Does the Low-Rank Property Exist, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 59(8), Aug. 2021, 6869-6884. 10.1109/TGRS.2020.3024623.
 • 李家宁,田永鸿*,神经形态视觉传感器的研究进展及应用综述,计算机学报, 44(6), 1259-1288。
 • 赵耀,田永鸿,党建武,付树军,王恒友,万军,安高云,杜卓然,廖理心,韦世奎*, 面向智慧城市的交通视频结构化分析前沿进展, 26(6), 2021, 1227-1253.

2020

 • Youyang Qu, Shui Yu, Wanlei Zhou, and Yonghong Tian*, GAN-Driven Personalized Spatial-Temporal Private Data Sharing in Cyber-Physical Social Systems, IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 7(4), Oct.-Dec. 2020, 2576-2586.
 • Lin Zhu, Xiurong Jiang, Jianing Li, Yuanhong Hao, and Yonghong Tian*, Motion-aware Structured Matrix Factorization for Foreground Detection in Complex Scenes, ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications, 16, 4, Article 123 (December 2020), 23 pages.
 • Yixiong Zou, Yemin Shi, Daochen Shi, Yaowei Wang, Yongsheng Liang and Yonghong Tian*, Adaptation-Oriented Feature Projection for One-shot Action Recognition, IEEE Transactions on Multimedia, 22(12), Dec. 2020, 3166-3179.
 • Weiqing Min, Wen-Huang Cheng, Yonghong Tian, Abdulmotaleb El Saddik, Zi Huang, Urban Multimedia Computing: Emerging Methods in Multimedia Computing for Urban Data Analysis and Applications, IEEE Multimedia, 27(3), Sep 2020, 8-11.
 • Kui Fu, Jia Li*, Yu Zhang, Hongze Shen, and Yonghong Tian, Model-guided Multi-path Knowledge Aggregation for Aerial Saliency Prediction, IEEE Transactions on Image Processing, 29(6), 7117-7127, Jun 2020. 10.1109/TIP.2020.2998977
 • Yonghong Tian*, Cees G. M. Snoek, Jingdong Wang, Zhu Liu, Rainer Lienhart, Susanne Boll, Guest Editorial: Multimedia Computing with Interpretable Machine Learning, IEEE Transactions on Multimedia, 22(7), Jul 2020, pp. 1661-1666.
 • Yu Shu, Yemin Shi, Yaowei Wang, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, P-ODN: Prototype-based Open Deep Network for Open Set Recognition, Scientific Reports, 2020, 10, article number: 7146.
 • Zhaofei Yu, Jian K. Liu*, Shanshan Jia, Yichen Zhang, Yajing Zheng, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Towards the Next Generation of Retinal Neuroprosthesis: Visual Computation with Spikes, Engineering, Volume 6, Issue 4, April 2020, 449-461.
 • Yichen Zhang, Shanshan Jia, Yajing Zheng, Zhaofei Yu*, Yonghong Tian, Siwei Ma, Tiejun Huang, Jian K. Liu*, Reconstruction of Natural Visual Scenes from Neural Spikes with Deep Neural Networks, Neural Networks, Volume 125, May 2020, Pages 19-30.
 • Yajing Zheng, Shanshan Jia, Zhaofei Yu*, Tiejun Huang, Jian K. Liu, Yonghong Tian*, Probabilistic Inference of Binary Markov Random Fields in Spiking Neural Networks through Mean-field Approximation, Neural Networks, Volume 126, June 2020, Pages 42-51.
 • Lin Ding, Yonghong Tian*, Hongfei Fan, Changhuai Chen, and Tiejun Huang, Joint Coding of Local and Global Deep Features in Videos for Visual Search, IEEE Transactions on Image Processing, 29(1), 3734-3749, Jan 15, 2020. (WOS:000510750900064)
 • Jia Li, Jinming Su, Changqun Xia and Yonghong Tian, Distortion-adaptive Salient Object Detection in 360° Omnidirectional Images, Journal of Selected Topics in Signal Processing, 4(1), 38-48, Jan 2020. DOI: 10.1109/JSTSP.2019.2957982..

2019

 • Li Ma, Yonghong Tian*, Peiyin Xing, Tiejun Huang, Residual-Based Post-processing for HEVC, IEEE Multimedia, 26(4), 67-79, Oct-Dec. 2019. (WOS:000510707800007)
 • Xueqing Zhao, Xin Shi, Bo Yang, Quanli Gao, Zhaofei Yu*, Jian K Liu, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Skeleton-Based 3D Object Retrieval Using Retina-Like Feature Descriptor, IEEE Access, Volume: 7,157341 – 157352, Sep.2019. (WOS:000510442000002)
 • Siwei Dong, Zhichao Bi, Yonghong Tian* and Tiejun Huang, Spike Coding for Dynamic Vision Sensor in Intelligent Driving, IEEE Internet of Things Journal, 6(1), Feb 2019, 60-71. (WOS:000459709500007) (EI20184105916767)
 • Yonghong Tian*, Lan Wei, Shijian Lu, Tiejun Huang, Free- view gait recognition. PLoS ONE 14(4): e0214389, Apr 2019. (WOS:000464696100008)
 • Jia Li*, PengCheng Yuan, Daxin Gu, Yonghong Tian*, Hierarchical Deep Co-segmentation of Primary Objects in Aerial Videos, IEEE Multimedia, 26(3), JUL-SEP 2019, 9-18. (WOS:000484210400002)
 • Yuanyuan Yang*, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Multiscale video sequence matching for near-duplicate detection and retrieval, Multimedia Tools and Applications, January 2019, 78(1), pp 311–336. 10.1007/s11042-018-5862-3 (WOS:000457317500017) (EI20181905147578)
 • Yifan Zhao, Jia Li*, Yu Zhang, Yafei Song and Yonghong Tian Ordinal Multi-task Part Segmentation with Recurrent Prior Generation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019 Nov 18. doi: 10.1109/TPAMI.2019.2953854.
 • Jia Li, Jinming Su, Changqun Xia and Yonghong Tian, Distortion-adaptive Salient Object Detection in 360° Omnidirectional Images, Journal of Selected Topics in Signal Processing, 4(1), 38-48, Jan 2020. DOI: 10.1109/JSTSP.2019.2957982..
 • Yu, Z., Liu, J. K., Jia, S., Zhang, Y., Zheng, J., Tian Y*, and Huang, T., Towards the Next Generation of Retinal Neuroprosthesis: Visual Computation with Spikes. Engineering, In Press, (2019)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Jingjing Yang, Yonghong Tian, Lingyu Duan, Tiejun Huang, Wen Gao. Group-Sensitive Multiple Kernel Learning for Object Recognition, IEEE Transactions on Image Processing, 21(5), May 2012, 2838-2852.
 • Yonghong Tian, Tiejun Huang, Wen Gao, Multimodal Video Copy Detection using Multi-Detectors Fusion, IEEE COMSOC MMTC E-Letter, 7(5), September 2012, 3-6.
 • Zhongfei Zhang, Zhengyou Zhang, Ramesh Jain, Yueting Zhuang, Noshir CONTRACTOR, Alexander G. HAUPTMANN, Alejandro (Alex) JAIMES, Wanqing LI, Alexander C. LOUI, Tao MEI, Nicu SEBE, Yonghong Tian, Vincent S. TSENG, Qing WANG, Changsheng XU, Huimin YU, Shiwen YU, Societally connected multimedia across cultures, Journal of Zhejiang University SCIENCE C, 13(12), 2012, 875-880.
 • CHEN Ming-Li, ZHANG Chang-Xin, YANG Shao-Juan, MAO Li-Hua, TIAN Yong-Hong, HUANG Tie-Jun, WU Xi-Hong, GAO Wen, LI Liang, Stereopsis-Based Binocular Unmasking, Advances in Psychological Science, 20(9), 2012, 1355-1363. [In Chinese]
 • Yonghong Tian, Tiejun Huang, Wen Gao, Social Multimedia Compution,Communication of China Computer Federation,8(4),2012,8-13. [In Chinese]

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2003

2002

2001